โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของหน่วยงาน