โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ