โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
ประชาสัมพันธ์ผู้เข้ารับบริการ และญาติผู้เข้ารับบริการ