โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
แผนปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2563