โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
แผนปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักคุณธรรมเรื่องจิตอาสา และโครงการจิตอาสาโรงพยาบาลสามเงา