โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลสามเงา