โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
รายงานผลการประเมินฯผู้ที่มีผลงานระดับดีเด่นและดีมาก