โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏฺบัติราชการ ปีงบ 2563