โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
รายงานการประเมินผลการปฏฺบัติตามแผนปฏฺบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562