โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓