โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๓ คัน