โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสามเงา 12/63