โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด้านครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และการจ้างเหมา ในรอบเดือน มกราคม 2562