โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด้านครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง และการจ้างเหมา ในรอบเดือน ธันวาคม 2561