โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561