โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
แผนปฏิบัติการและ งบประมาณ ประจำปี 2562