โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน