โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรคุณธรรม