โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กเริ่มอ้วนหรืออ้วน