โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสามเงา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒