โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
รายงานการประชุม การจัดทำควบคุมภายใน 2562