โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
จัดอบรมการจัดการขยะให้กับชุมชนและองค์กรภายนอกโรงพยาบาล