โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
โครงการสามเงาเมืองสะอาด ปี 2562