โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
ข่าวสาร
# หัวข้อข่าว วันที่
342 [ข่าวประชาสัมพันธ์] หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่... 18 ธ.ค. 63
341 [ข่าวประชาสัมพันธ์] นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 18 ธ.ค. 63
340 [ข่าวประชาสัมพันธ์] จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 18 ธ.ค. 63
339 [ข่าวประชาสัมพันธ์] อินโฟกราฟฟิกคณะกกรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาร... 18 ธ.ค. 63
338 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำ... 18 ธ.ค. 63
337 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ 18 ธ.ค. 63
336 [ข่าวประชาสัมพันธ์] พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 18 ธ.ค. 63
335 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ยุทธศาตร์ของประเทศโดยรวม 18 ธ.ค. 63
334 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 (แบบ สขร.1) 18 ธ.ค. 63
333 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.... 18 ธ.ค. 63
332 [ข่าวประชาสัมพันธ์] คู่มือปฎิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอ... 9 ธ.ค. 63
331 [ข่าวประชาสัมพันธ์] คู่มือแนวทางการจัดการข้อร้อเรียนของโรงพยาบาลสามเงา 9 ธ.ค. 63
330 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อต... 3 ธ.ค. 63
329 [ข่าวประชาสัมพันธ์] คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ปิด - ปลดประกาศ 3 ธ.ค. 63
326 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการวิเคระาห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2563 2 ธ.ค. 63
325 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 30 พ.ย. 63
322 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่อยงาน 27 พ.ย. 63
321 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงา... 27 พ.ย. 63
320 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (แบบ สขร.1) 9 พ.ย. 63
319 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564 20 ต.ค. 63
316 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตส... 3 ก.ย. 63
314 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบั... 3 ก.ย. 63
313 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง ขอร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี ๑๕... 2 ก.ย. 63
312 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง ขอร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ... 2 ก.ย. 63
311 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การ... 2 ก.ย. 63
310 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที... 2 ก.ย. 63
309 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓... 1 ก.ย. 63
308 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓... 1 ก.ย. 63
307 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖... 1 ก.ย. 63
306 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ... 1 ก.ย. 63
305 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ... 1 ก.ย. 63
304 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน... 31 ส.ค. 63
303 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบ... 31 ส.ค. 63
302 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงา... 31 ส.ค. 63
301 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1) 12 มิ.ย. 63
300 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานการประชุม กบร. ครั้งที่ ๒ /๒๕๖3 เมื่อวันที่ ๑2 พฤศจิก... 11 มิ.ย. 63
299 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเ... 10 มิ.ย. 63
298 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ... 10 มิ.ย. 63
297 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 (แบบ สขร.1) 26 พ.ค. 63
296 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 (แบบ สขร.1) 26 พ.ค. 63
295 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีง... 26 พ.ค. 63
294 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน 26 พ.ค. 63
293 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน... 25 พ.ค. 63
292 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบ... 25 พ.ค. 63
290 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแ... 25 พ.ค. 63
289 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประชาสัมพันธ์ผู้เข้ารับบริการ และญาติผู้เข้ารับบริการ 20 มี.ค. 63
288 [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการคัดกรองเบาหวาน 20 มี.ค. 63
287 [ข่าวประชาสัมพันธ์] กระบวนการอำนวยความสะดวกผู้รับบริการโรงพยาบาลสามเงา 20 มี.ค. 63
286 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 20 มี.ค. 63
285 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ... 20 มี.ค. 63
284 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำป... 20 มี.ค. 63
283 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสามเงา ประจำปีงบ... 20 มี.ค. 63
282 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 19 มี.ค. 63
281 [ข่าวประชาสัมพันธ์] คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.สามเงา 19 มี.ค. 63
280 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน... 19 มี.ค. 63
279 [ข่าวประชาสัมพันธ์] คำสั่งโรงพยาบาลสามเงา ต้านทุจริต จิตพอเพียง และชมรม STRONG ?... 19 มี.ค. 63
278 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักคุณธรรมเรื... 19 มี.ค. 63
277 [ข่าวประชาสัมพันธ์] มาตรการป้องกันการรับสินบนโรงพยาบาลสามเงา 19 มี.ค. 63
276 [ข่าวประชาสัมพันธ์] คู่มือแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลสามเงา 19 มี.ค. 63
275 [ข่าวประชาสัมพันธ์] คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลสามเงา... 19 มี.ค. 63
274 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารสูงสุด 18 มี.ค. 63
273 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการประเมินฯผู้ที่มีผลงานระดับดีเด่นและดีมาก 18 มี.ค. 63
272 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การ... 18 มี.ค. 63
271 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 18 มี.ค. 63
270 [ข่าวประชาสัมพันธ์] การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏฺบัติราชการ ปีงบ 2563 18 มี.ค. 63
269 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานการประเมินผลการปฏฺบัติตามแผนปฏฺบัติราชการ ปีงบประมาณ 2... 18 มี.ค. 63
268 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 18 มี.ค. 63
264 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน... 17 มี.ค. 63
263 [ข่าวประชาสัมพันธ์] คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพย... 17 มี.ค. 63
262 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.... 17 มี.ค. 63
261 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 (แบบ สขร.1) 17 มี.ค. 63
260 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ (แบบ สขร.1)... 17 มี.ค. 63
267 [การจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจังหวัดตาก 12 มี.ค. 63
265 [การจัดซื้อจัดจ้าง] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณ... 12 มี.ค. 63
266 [การจัดซื้อจัดจ้าง] เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๓ คัน... 12 มี.ค. 63
215 [ข่าวประชาสัมพันธ์] นโยบายการสื่อสาร โรงพยาบาลสามเงา 16 พ.ค. 62
214 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประเมิน HA IT 24 เม.ย. 62
213 [การจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด้านครุภัณฑ์ สิ่งก่... 24 เม.ย. 62
211 [การจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด้านครุภัณฑ์ สิ่งก่... 24 เม.ย. 62
210 [การจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด้านครุภัณฑ์ สิ่งก่... 24 เม.ย. 62
209 [การจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ด้านครุภัณฑ์ ส่ิงก่... 24 เม.ย. 62
208 [ข่าวประชาสัมพันธ์] โรงพยาบาลสามเงาร่วมประชุมผู้ใหญ่บ้านกำนัน เพื่อทำประชาคมขอมต... 5 เม.ย. 62
206 [ข่าวประชาสัมพันธ์] จิตอาสาหน้าบ้านหน้ามอง 5 เม.ย. 62
205 [การจัดซื้อจัดจ้าง] เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่... 3 เม.ย. 62
204 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ทะเบียนติดตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2561 1 เม.ย. 62
203 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 1 เม.ย. 62
202 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนปฏิบัติการและ งบประมาณ ประจำปี 2562 1 เม.ย. 62
201 [ข่าวประชาสัมพันธ์] มาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลสามเงา 1 เม.ย. 62
200 [ข่าวประชาสัมพันธ์] คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ 1 เม.ย. 62
199 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน 29 มี.ค. 62
198 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในราชกิจจานุเบกษา 29 มี.ค. 62
196 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 29 มี.ค. 62
195 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 29 มี.ค. 62
194 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประชาสัมพันธ์คำสั่ง คกก.ข้อร้องเรียนในโรงพยาบาลสามเงา 29 มี.ค. 62
193 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประชุม คป.สอ. 29 มี.ค. 62
192 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ระเบียบการขึ้นปฏิบัติงาน การลา การแต่งกาย (Flowchart)Scanลาย... 28 มี.ค. 62
191 [ข่าวประชาสัมพันธ์] คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข... 27 มี.ค. 62
190 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนปฏิบัติการ องค์กรคุณธรรม โรงพยาบาลสามเงา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒... 27 มี.ค. 62
189 [ข่าวประชาสัมพันธ์] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรคุณธรรม 27 มี.ค. 62
188 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานสรุปผลโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กเริ่มอ้วนหรืออ้วน... 27 มี.ค. 62
187 [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กเริ่มอ้วนหรืออ้วน 27 มี.ค. 62
186 [ข่าวประชาสัมพันธ์] หนังสือ แจ้งผลการตรวจสอบภายใน 25 มี.ค. 62
185 [ข่าวประชาสัมพันธ์] บันทึกข้อความ รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัต... 25 มี.ค. 62
184 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ... 25 มี.ค. 62
183 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (การจัดประชุม ITA) 25 มี.ค. 62
182 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานการประชุม การจัดทำควบคุมภายใน 2562 25 มี.ค. 62
181 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลสามเงา... 25 มี.ค. 62
180 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศ เรื่อง กลุ่มฟ้ามีตาของโรงพยาบาลสามเงา... 25 มี.ค. 62
179 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศโรงพยาบาลสามเงา เรื่อง แนวปฏิบัติแสดงเจตจำนงในการบริหา... 25 มี.ค. 62
178 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.... 22 มี.ค. 62
177 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 (แบบ สขร.1) 22 มี.ค. 62
176 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1) 22 มี.ค. 62
175 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิ... 19 มี.ค. 62
174 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของโรงพยาบาลสามเงา... 19 มี.ค. 62
173 [การจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโน... 19 มี.ค. 62
172 [ข่าวประชาสัมพันธ์] จัดอบรมการจัดการขยะให้กับชุมชนและองค์กรภายนอกโรงพยาบาล... 8 มี.ค. 62
171 [ข่าวประชาสัมพันธ์] โรงพยาบาลสามเงารับการประเมิน Green&Clean Hospital 8 มี.ค. 62