โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
ข่าวประชาสัมพันธ์
# หัวข้อข่าว วันที่
430 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเม... 2 ก.ย. 64
429 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเม... 2 ก.ย. 64
428 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานการประชุม ติดตามแผนจัดซื้อพัสดุ ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ ... 1 ก.ย. 64
427 [ข่าวประชาสัมพันธ์] เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ... 1 ก.ย. 64
426 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินโครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยป... 1 ก.ย. 64
425 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ... 1 ก.ย. 64
424 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ... 1 ก.ย. 64
423 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ... 1 ก.ย. 64
422 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 (แบบ สขร.1) 1 ก.ย. 64
421 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 (แบบ สขร.1) 1 ก.ย. 64
420 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 (แบบ สขร.1) 1 ก.ย. 64
419 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฎิบัติงานหรือการใ... 1 ก.ย. 64
418 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ... 1 ก.ย. 64
417 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ชุดจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในเดือน สิงหาคม 2564 31 ส.ค. 64
416 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ชุดจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในเดือน กรฎาคม 2564 31 ส.ค. 64
415 [ข่าวประชาสัมพันธ์] บันทึกขออนุมัติเผยแพร่รายงานการประชุม คปสอ.สามเงา ครั้งที่ 3... 14 มิ.ย. 64
414 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศผลการประเมินผู้ที่มีระดับดีเด่นและดีมาก รอบผลการปะเมิน... 14 มิ.ย. 64
413 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศผลการประเมินผู้ที่มีระดับดีเด่นและดีมาก รอบผลการปะเมิน... 14 มิ.ย. 64
412 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศผลการประเมินผู้ที่มีระดับดีเด่นและดีมาก รอบผลการปะเมิน... 14 มิ.ย. 64
411 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้า... 14 มิ.ย. 64
410 [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัต... 14 มิ.ย. 64
409 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1) 11 มิ.ย. 64
408 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 (แบบ สขร.1) 11 มิ.ย. 64
407 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 (แบบ สขร.1) 11 มิ.ย. 64
406 [การจัดซื้อจัดจ้าง] ชุดจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในเดือน พฤษภาคม 2564 11 มิ.ย. 64
405 [การจัดซื้อจัดจ้าง] ชุดจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในเดือน เมษายน 2564 11 มิ.ย. 64
404 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานหัวหน้างาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสามเงา ประจำ... 11 มิ.ย. 64
403 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานสรุปผลงานการดำเนินงานโครงการ จิตอาสาโรงพยาบาลสามเงา... 11 มิ.ย. 64
402 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบ... 11 มิ.ย. 64
401 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของโรง... 11 มิ.ย. 64
396 [การจัดซื้อจัดจ้าง] ชุดจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในเดือน ตุลาคม 2563 10 มิ.ย. 64
395 [การจัดซื้อจัดจ้าง] ชุดจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในเดือนตุลาคม 2563 10 มิ.ย. 64
391 [ข่าวประชาสัมพันธ์] คู่มือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลป... 15 มี.ค. 64
390 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แจ้งเวียน ประกาศและคู่มือเจตนารมณ์การป้องและแก้ไขปัญหาการล่ว... 15 มี.ค. 64
389 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร 15 มี.ค. 64
388 [การจัดซื้อจัดจ้าง] ชุดจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในเดือน ธันวาคม 2563 15 มี.ค. 64
387 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แจ้งเวียน ประกาศและคู่มือเจตนารมณ์การป้องและแก้ไขปัญหาการล่ว... 13 มี.ค. 64
386 [ข่าวประชาสัมพันธ์] คู่มือเจตนารมณ์การป้องและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทา... 13 มี.ค. 64
385 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศเจตนารมณ์การป้องและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทา... 13 มี.ค. 64
384 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แจ้งเวียน ประกาศเจตนารมณ์การป้องและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหร... 13 มี.ค. 64
383 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศเจตนารมณ์การป้องและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทา... 13 มี.ค. 64
382 [ข่าวประชาสัมพันธ์] คำสั่งโรงพยาบาลสามเงา ต้านทุจริต จิตพอเพียง 13 มี.ค. 64
381 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ชมรม STRONG ? โรงพยาบาลสามเงา ต้านทุจริต จิตพอเพียง 13 มี.ค. 64
380 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักคุณธรรมเรื... 13 มี.ค. 64
379 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักคุณธรรมเรื... 13 มี.ค. 64
378 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน... 13 มี.ค. 64
377 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน... 13 มี.ค. 64
376 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2564... 13 มี.ค. 64
375 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 2564 13 มี.ค. 64
374 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร 13 มี.ค. 64
373 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนปฏิบัติราชการ และรายงานกำกับติดตาม ปี ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒ 13 มี.ค. 64
372 [ข่าวประชาสัมพันธ์] วาระการประชุม หัวหน้างาน ครั้งที่ 4/ 2564 วันที่ 15 กุมภาพั... 13 มี.ค. 64
371 [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการเฝ้าระวังการบริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน... 13 มี.ค. 64
370 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลข้อร้องเรียนทั่วไป ไตรมาส ๒ ปี ๒๕๖๔ 13 มี.ค. 64
369 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ... 13 มี.ค. 64
368 [การจัดซื้อจัดจ้าง] ชุดจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 13 มี.ค. 64
367 [การจัดซื้อจัดจ้าง] ชุดจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในเดือน มกราคม 2564 13 มี.ค. 64
366 [การจัดซื้อจัดจ้าง] ชุดจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในเดือน พฤศจิกายน 2563 13 มี.ค. 64
365 [การจัดซื้อจัดจ้าง] ชุดจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในเดือน ตุลาคม 2563 13 มี.ค. 64
364 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนปฏิบัติการกลุ่มงานบริหารทั่วไป (พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิ... 12 มี.ค. 64
363 [ข่าวประชาสัมพันธ์] นำผลการประเมินผลงานระดับดีเด่นและดีมาก 12 มี.ค. 64
362 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แจ้งเวียนแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของโรงพยาบาลสามเงา... 12 มี.ค. 64
361 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานการประชุม HRD 12 มี.ค. 64
360 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของโรงพยาบาลสามเงา 12 มี.ค. 64
359 [ข่าวประชาสัมพันธ์] -ประกาศนโยบายทรพยากรบุคคล 12 มี.ค. 64
358 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไตรมาส 2 ป... 12 มี.ค. 64
357 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไตรมาส 2 ป... 12 มี.ค. 64
356 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลกรอบแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ไตรมาส 2... 12 มี.ค. 64
355 [ข่าวประชาสัมพันธ์] คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.สามเงา 12 มี.ค. 64
354 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศโรงพยาบาลสามเงา เรื่อง มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ... 12 มี.ค. 64
353 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลกำกับแผนชมรมจริยธรรม ไตรมาส 2 ปี 2564 12 มี.ค. 64
352 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานติดตามและรายงานผลแผนชมรมจริยธรรม ไตรมาส 2 ปี 2564 12 มี.ค. 64
349 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และสิ้นเปลือ... 12 มี.ค. 64
348 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และสิ้นเปลือ... 12 มี.ค. 64
347 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบ... 12 มี.ค. 64
351 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (แบบ สขร... 4 มี.ค. 64
350 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 (แบบ สขร.1) 5 ก.พ. 64
346 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ชี้แจ้งกรณีไม่มีการดำเนินการ ตามมาตรการจัดสวัสดิการ 26 ม.ค. 64
345 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศโรงพยาบาลสามเงา มาตรการป้อวกันการรับสินบนทุกรูปแบบ... 25 ม.ค. 64
342 [ข่าวประชาสัมพันธ์] หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่... 18 ธ.ค. 63
341 [ข่าวประชาสัมพันธ์] นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 18 ธ.ค. 63
340 [ข่าวประชาสัมพันธ์] จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 18 ธ.ค. 63
339 [ข่าวประชาสัมพันธ์] อินโฟกราฟฟิกคณะกกรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาร... 18 ธ.ค. 63
338 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำ... 18 ธ.ค. 63
337 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ 18 ธ.ค. 63
336 [ข่าวประชาสัมพันธ์] พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 18 ธ.ค. 63
335 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ยุทธศาตร์ของประเทศโดยรวม 18 ธ.ค. 63
334 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 (แบบ สขร.1) 18 ธ.ค. 63
333 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (แบบ สขร.... 18 ธ.ค. 63
332 [ข่าวประชาสัมพันธ์] คู่มือปฎิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอ... 9 ธ.ค. 63
331 [ข่าวประชาสัมพันธ์] คู่มือแนวทางการจัดการข้อร้อเรียนของโรงพยาบาลสามเงา 9 ธ.ค. 63
344 [ข่าวประชาสัมพันธ์] คู่มือประพฤติมิชอบ 8 ธ.ค. 63
343 [ข่าวประชาสัมพันธ์] คู่มือแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลสามเงา 8 ธ.ค. 63
330 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อต... 3 ธ.ค. 63
329 [ข่าวประชาสัมพันธ์] คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ปิด - ปลดประกาศ 3 ธ.ค. 63
326 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการวิเคระาห์การจัดซื้อจัดจ้าง 2563 2 ธ.ค. 63
325 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 30 พ.ย. 63
322 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่อยงาน 27 พ.ย. 63
321 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงา... 27 พ.ย. 63
320 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (แบบ สขร.1) 9 พ.ย. 63
319 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564 20 ต.ค. 63
316 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตส... 3 ก.ย. 63
314 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบั... 3 ก.ย. 63
313 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง ขอร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี ๑๕... 2 ก.ย. 63
312 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง ขอร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ... 2 ก.ย. 63
311 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การ... 2 ก.ย. 63
310 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที... 2 ก.ย. 63
309 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓... 1 ก.ย. 63
308 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓... 1 ก.ย. 63
307 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖... 1 ก.ย. 63
306 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ... 1 ก.ย. 63
305 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ... 1 ก.ย. 63
304 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน... 31 ส.ค. 63
303 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบ... 31 ส.ค. 63
302 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงา... 31 ส.ค. 63
301 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1) 12 มิ.ย. 63
300 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานการประชุม กบร. ครั้งที่ ๒ /๒๕๖3 เมื่อวันที่ ๑2 พฤศจิก... 11 มิ.ย. 63
299 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเ... 10 มิ.ย. 63
298 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ... 10 มิ.ย. 63
297 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 (แบบ สขร.1) 26 พ.ค. 63
296 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 (แบบ สขร.1) 26 พ.ค. 63
295 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีง... 26 พ.ค. 63
294 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน 26 พ.ค. 63
293 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน... 25 พ.ค. 63
292 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบ... 25 พ.ค. 63
290 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแ... 25 พ.ค. 63
289 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประชาสัมพันธ์ผู้เข้ารับบริการ และญาติผู้เข้ารับบริการ 20 มี.ค. 63
288 [ข่าวประชาสัมพันธ์] โครงการคัดกรองเบาหวาน 20 มี.ค. 63
287 [ข่าวประชาสัมพันธ์] กระบวนการอำนวยความสะดวกผู้รับบริการโรงพยาบาลสามเงา 20 มี.ค. 63
286 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 20 มี.ค. 63
285 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ... 20 มี.ค. 63
284 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำป... 20 มี.ค. 63
283 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสามเงา ประจำปีงบ... 20 มี.ค. 63
282 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 19 มี.ค. 63
281 [ข่าวประชาสัมพันธ์] คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.สามเงา 19 มี.ค. 63
280 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน... 19 มี.ค. 63
279 [ข่าวประชาสัมพันธ์] คำสั่งโรงพยาบาลสามเงา ต้านทุจริต จิตพอเพียง และชมรม STRONG ?... 19 มี.ค. 63
278 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยหลักคุณธรรมเรื... 19 มี.ค. 63
277 [ข่าวประชาสัมพันธ์] มาตรการป้องกันการรับสินบนโรงพยาบาลสามเงา 19 มี.ค. 63
276 [ข่าวประชาสัมพันธ์] คู่มือแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลสามเงา 19 มี.ค. 63
275 [ข่าวประชาสัมพันธ์] คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลสามเงา... 19 มี.ค. 63
274 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารสูงสุด 18 มี.ค. 63
273 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการประเมินฯผู้ที่มีผลงานระดับดีเด่นและดีมาก 18 มี.ค. 63
272 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การ... 18 มี.ค. 63
271 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 18 มี.ค. 63
270 [ข่าวประชาสัมพันธ์] การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏฺบัติราชการ ปีงบ 2563 18 มี.ค. 63
269 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานการประเมินผลการปฏฺบัติตามแผนปฏฺบัติราชการ ปีงบประมาณ 2... 18 มี.ค. 63
268 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 18 มี.ค. 63
264 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน... 17 มี.ค. 63
263 [ข่าวประชาสัมพันธ์] คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพย... 17 มี.ค. 63
262 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.... 17 มี.ค. 63
261 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 (แบบ สขร.1) 17 มี.ค. 63
260 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ (แบบ สขร.1)... 17 มี.ค. 63
267 [การจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจังหวัดตาก 12 มี.ค. 63
265 [การจัดซื้อจัดจ้าง] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณ... 12 มี.ค. 63
266 [การจัดซื้อจัดจ้าง] เอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๓ คัน... 12 มี.ค. 63
แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

ปฎิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรม

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น