โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
ข่าวประชาสัมพันธ์
# หัวข้อข่าว วันที่
589 [ข่าวประชาสัมพันธ์] คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลสามเงา... 14 พ.ย. 66
588 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังก... 14 พ.ย. 66
587 [การจัดซื้อจัดจ้าง] แผนจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2567 25 ต.ค. 66
586 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 (แบบ สขร.1) 15 ก.ย. 66
585 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566 (แบบ สขร.1) 15 ก.ย. 66
584 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 (แบบ สขร.1) 15 ก.ย. 66
583 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 16 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามปฏิบัติการด้านก... 13 ก.ย. 66
582 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 17 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต... 13 ก.ย. 66
581 [ข่าวประชาสัมพันธ์] Infographic การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของจังห... 6 ก.ย. 66
580 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT ๒ (๙-๑๐) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และร... 6 ก.ย. 66
579 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 16 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่... 6 ก.ย. 66
578 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT12 รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำ... 6 ก.ย. 66
577 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 10 บันทึกรายงานผล ข้อร้องเรียน การปฏิบัติงาน การร้องเรี... 6 ก.ย. 66
576 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT22 รายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ... 6 ก.ย. 66
575 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรื... 28 ส.ค. 66
574 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 4 ข้อ 2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ... 30 มิ.ย. 66
573 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT๘ และ MOIT๒๐ หน่วยงานมีการรายงานผลการประชุมชี้แจงให้ความ... 29 มิ.ย. 66
572 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT7 ผลการประเมินผู้ที่มีระดับดีเด่นและดีมาก รอบผลการปะเมิน... 29 มิ.ย. 66
571 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT7 ผลการประเมินผู้ที่มีระดับดีเด่นและดีมาก รอบผลการปะเมิน... 29 มิ.ย. 66
570 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 11 รายงานผลการดำเนินแผนงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลด... 27 มิ.ย. 66
569 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566 (แบบ สขร.1 27 มิ.ย. 66
568 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 (แบบ สขร.1) 27 มิ.ย. 66
567 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 (แบบ สขร.1) 27 มิ.ย. 66
566 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 (แบบ สขร.1) 27 มิ.ย. 66
565 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 13 รายงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน... 7 เม.ย. 66
564 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 22 ประกาศคุ่มือและเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่... 29 มี.ค. 66
563 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 29 มี.ค. 66
562 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ค่านิยม MOPH 29 มี.ค. 66
561 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT ๒ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๖๔ 29 มี.ค. 66
560 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT ๒ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔ 29 มี.ค. 66
559 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 21 ประกาศเจตจำนงของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่... 29 มี.ค. 66
558 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 17 รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ... 28 มี.ค. 66
557 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 17 รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ... 28 มี.ค. 66
556 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 16 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจ... 24 มี.ค. 66
555 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 15 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤ... 24 มี.ค. 66
554 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 22 ประกาศคุ๋มือ/เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง... 23 มี.ค. 66
553 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 19 รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัตตามประมวลจริยธรรมข้าราชก... 23 มี.ค. 66
552 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 14 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ และขั... 23 มี.ค. 66
551 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 13 รายงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน... 23 มี.ค. 66
550 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 12 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... 23 มี.ค. 66
549 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 11 แผนงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคเบาหวานและโรคค... 23 มี.ค. 66
548 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 10 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน... 23 มี.ค. 66
547 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (แบบ สขร... 23 มี.ค. 66
546 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 (แบบ สขร.1) 23 มี.ค. 66
545 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 (แบบ สขร.1) 23 มี.ค. 66
544 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศนโยบายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 2566 22 มี.ค. 66
543 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT7 ผลการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการดำเนินการกับเจ้าหน้... 17 มี.ค. 66
542 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด... 16 มี.ค. 66
541 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT6.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 16 มี.ค. 66
540 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT6.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 16 มี.ค. 66
539 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุ... 16 มี.ค. 66
538 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสามเงา 26 ธ.ค. 65
537 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสามเงา 26 ธ.ค. 65
536 [การจัดซื้อจัดจ้าง] MOIT 3 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.... 26 ธ.ค. 65
531 [การจัดซื้อจัดจ้าง] MOIT 4 ขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดและปลดประกาศในการจัดซื้อจัดจ้... 21 ธ.ค. 65
530 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 4 ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศ เรื่อง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรว... 21 ธ.ค. 65
528 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 1 ประกาศ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ขอ... 21 ธ.ค. 65
527 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 1 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการด... 21 ธ.ค. 65
525 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 1 แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพ... 21 ธ.ค. 65
524 [ข่าวประชาสัมพันธ์] คู่มือเบาหวาน 20 ธ.ค. 65
535 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 (แบบ สขร.... 6 ธ.ค. 65
523 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังก... 16 พ.ย. 65
522 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลสามเงา 29.256... 16 พ.ย. 65
534 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 (แบบ สขร.1) 4 พ.ย. 65
533 [การจัดซื้อจัดจ้าง] MOIT 4 นำแผนจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศในเว็บไซต์ของโ... 17 ต.ค. 65
532 [การจัดซื้อจัดจ้าง] MOIT4 การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ... 12 ต.ค. 65
521 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 19 รายงานผลการดำเนินงานชมรม STRONG ? โรงพยาบาลสามเงา ต้... 15 ก.ย. 65
520 [การจัดซื้อจัดจ้าง] MOIT 5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 (แบบ ... 15 ก.ย. 65
519 [การจัดซื้อจัดจ้าง] MOIT 5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 (แบบ ... 15 ก.ย. 65
518 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 12 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาห... 15 ก.ย. 65
517 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 12 รายงานผลการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในก... 15 ก.ย. 65
516 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 23 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากา... 15 ก.ย. 65
515 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 17 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตการส่งเส... 15 ก.ย. 65
514 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 17 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตการป้องก... 15 ก.ย. 65
513 [การจัดซื้อจัดจ้าง] MOIT 4 รายงานการประชุมคปสอ.สามเงา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 15 ก.ย. 65
512 [การจัดซื้อจัดจ้าง] MOIT 4 รายงานการประชุม ติดตามแผนจัดซื้อ ไตรมาส 2-3 ปี 2565 15 ก.ย. 65
511 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 2 (2,3) รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบป... 15 ก.ย. 65
510 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 21 รายงานการประชุม หัวหน้างาน ครั้งที่ 15.2565(โดยสอดแท... 15 ก.ย. 65
509 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 21 รายงานการประชุม หัวหน้างาน ครั้งที่ 15/2565(โดยสอดแท... 15 ก.ย. 65
508 [การจัดซื้อจัดจ้าง] MOIT 5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 (แบบ... 14 ก.ย. 65
507 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 20 รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราช... 14 ก.ย. 65
506 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 14 รายงานผลการกำกับติดตามเกณฑ์จริยธรรมจัดหาและการส่งเสร... 14 ก.ย. 65
505 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 13 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการป้องกันการรับสินบน... 14 ก.ย. 65
504 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 11 รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง ข้อร้องเรียนการทุจริตและ... 14 ก.ย. 65
503 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 11 รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ป... 14 ก.ย. 65
502 [การจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 20 ก.ค. 65
501 [การจัดซื้อจัดจ้าง] MOIT 5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 (แบบ... 30 มิ.ย. 65
500 [การจัดซื้อจัดจ้าง] MOIT 5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 (แบบ 30 มิ.ย. 65
499 [การจัดซื้อจัดจ้าง] MOIT 5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 (แบบ ส 30 มิ.ย. 65
498 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเผยแพร่รายงานการประชุม หัวหน้างาน ครั้งที่ 15/ 2565 29 มิ.ย. 65
497 [การจัดซื้อจัดจ้าง] MOIT 5 ชุดจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในเดือน เมษายน 2565 29 มิ.ย. 65
496 [การจัดซื้อจัดจ้าง] MOIT 5 ชุดจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในเดือน พฤษภาคม 2565 29 มิ.ย. 65
495 [การจัดซื้อจัดจ้าง] MOIT 5 ชุดจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในเดือน มีนาคม 2565 29 มิ.ย. 65
494 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 2 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวง... 28 มิ.ย. 65
493 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT8 แจ้งเวียนผลการประเมินผู้ที่มีระดับดีเด่นและดีมาก รอบกา... 23 มิ.ย. 65
492 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ข้าราชการผู้มีผลการประเมินฯผู้ที่มีผลงานระดับดีเด่นและดีมาก ... 23 มิ.ย. 65
491 [การจัดซื้อจัดจ้าง] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะแ... 15 มิ.ย. 65
490 [การจัดซื้อจัดจ้าง] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะแ... 15 มิ.ย. 65
489 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 4.2 รายงานการประชุมติดตามแผนจัดซื้อพัสดุ ไตรมาส ๑๒๕๖๕ 31 มี.ค. 65
488 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT9 รายงานแผนงานการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปี 2565 (ก... 31 มี.ค. 65
487 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT8 แจ้งเวียนผลการประเมินผู้ที่มีระดับดีเด่นและดีมาก 30 มี.ค. 65
486 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT8 ผลการประเมินผู้ที่มีระดับดีเด่นและดีมาก 30 มี.ค. 65
485 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT7 แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการดำเนินการกับเจ้... 30 มี.ค. 65
484 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT6.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 30 มี.ค. 65
483 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 6.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 30 มี.ค. 65
482 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนปฏิบัติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป เรื่อง การจัดประชุมเชิงปฏ... 30 มี.ค. 65
481 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (แบบ สขร.... 30 มี.ค. 65
480 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 (แบบ สขร.1) 30 มี.ค. 65
479 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 (แบบ สขร.1) 30 มี.ค. 65
478 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT18.2 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ... 30 มี.ค. 65
477 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 18.1รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ... 30 มี.ค. 65
476 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT17รายงานผลตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริ... 30 มี.ค. 65
475 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT15แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และประ... 30 มี.ค. 65
474 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT14 ประกาศโรงพยาบาลสามเงา แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมกา... 30 มี.ค. 65
473 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT14 ประกาศโรงพยาบาลสามเงา แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมกา... 30 มี.ค. 65
472 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบร... 28 มี.ค. 65
471 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุ... 28 มี.ค. 65
470 [ข่าวประชาสัมพันธ์] http://samngao-hospital.go.th/news/469 28 มี.ค. 65
469 [ข่าวประชาสัมพันธ์] รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุ... 28 มี.ค. 65
468 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT11 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริตและ... 28 มี.ค. 65
467 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT11 รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง ขอร้องเรียน ร้องทุกข์ รอบ... 28 มี.ค. 65
466 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT19 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อ... 25 มี.ค. 65
465 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 19.2 การจัดตั้งชมรม ชมรม STRONG ? โรงพยาบาลสามเงา ต้านท... 25 มี.ค. 65
464 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 19.1.1 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 25 มี.ค. 65
463 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 19.1 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 25 มี.ค. 65
462 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 13 ชี้แจงกรณีหน่วยงานไม่มีการดำเนินการตามมารการจัดสวัสด... 25 มี.ค. 65
461 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 13 มาตรการป้องกันการรับสินบน 25 มี.ค. 65
460 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 20 รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราช... 25 มี.ค. 65
459 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 10.1 คู่มือแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลสามเง... 24 มี.ค. 65
458 [ข่าวประชาสัมพันธ์] MOIT 10.2 คู่มือประพฤติมิชอบ 24 มี.ค. 65
457 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังก... 24 มี.ค. 65
456 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนปฏิบัติการงานส่งเสริมสุขภาพ แผนคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในปร... 24 มี.ค. 65
455 [ข่าวประชาสัมพันธ์] แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ม.ค. 65
454 [ข่าวประชาสัมพันธ์] นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ... 7 ม.ค. 65
453 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔... 30 ธ.ค. 64
452 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔... 30 ธ.ค. 64
451 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเผยแพร่เเผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 30 ธ.ค. 64
450 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอเผยแพร่เเผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบปรพมาณ 2565 30 ธ.ค. 64
449 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 (แบบ สขร.1) 30 ธ.ค. 64
448 [การจัดซื้อจัดจ้าง] หนังสือจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุ... 29 ธ.ค. 64
447 [ข่าวประชาสัมพันธ์] อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมชุดปัจจุบัน 28 ธ.ค. 64
446 [การจัดซื้อจัดจ้าง] แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ปิดและปลดประกาศในการจัดซื้อ... 28 ธ.ค. 64
445 [ข่าวประชาสัมพันธ์] นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 27 ธ.ค. 64
444 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขออนุญาตเผยแพร่ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 27 ธ.ค. 64
443 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณส... 27 ธ.ค. 64
442 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขออนุญาตเผยแพร่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 27 ธ.ค. 64
441 [ข่าวประชาสัมพันธ์] ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 27 ธ.ค. 64
440 [ข่าวประชาสัมพันธ์] หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่... 27 ธ.ค. 64
439 [การจัดซื้อจัดจ้าง] ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศ เรื่อง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณ... 27 ธ.ค. 64
438 [ข่าวประชาสัมพันธ์] วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 24 ธ.ค. 64
437 [การจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 (แบบ สขร.1) 23 ธ.ค. 64
แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

ปฎิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรม

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น