โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
ประวัติโรงพยาบาลสามเงา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเป็นประธานเปิดโรงพยาบาล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้ตระหนักถึงปัญหาความยากลำบากในการรักษาพยาบาลชาวอำเภอสามเงาทีเจ็บป่วย เนื่องจากยังไม่มีโรงพยาบาลในเขตอำเภอนี้ ประชาชนที่เจ็บป่วยต้องเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลตากสินมหาราช โรงพยาบาลบ้านตาก โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะเสียเงินค่าพาหนะแล้ว ยังอาจเกิดอันตรายระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ จึงได้ของบประมาณในการก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง จากกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2525 ใช้พื้นที่ราชพัสดุ จำนวน 30 ไร่ หมู่ที่ 4 บ้านจัดสรร ตำบลสามเงา โดยอนุมัติเงินงบประมาณสิ่งก่อสร้างรวม 6,613,340 บาท แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะแรก ปีงบประมาณ 2525 ได้อนุมัติเงินงบประมาณให้ทั้งสิ้น 4,847,340 บาท ประกอบด้วยอาคารผู้ป่วยนอก โรงซักฟอก บ้านพัก 4 หลัง โรงเก็บรถ พัสดุ ประตูรั้ว รั้ว ถนน ระบบไฟฟ้าภายนอก
ระยะสอง ปีงบประมาณ 2526 ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณเพิ่มอีก 1,766,000 บาทโดยจัดเป็นค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบประปาและจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2525 และแล้วเสร็จวันที่ 20 มกราคม 2526 แต่ยังไม่สามารถเปิดบริการได้ทันที เนื่องจากอยู่ในขั้นดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ แต่ด้วยเจตนารมณ์ของสำนักงานสาธารณสุข และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามเงาที่มีความต้องการให้บริการประชาชนให้เร็วที่สุด จึงได้นำวัสดุ ครุภัณฑ์จากโรงพยาบาลตากสินมหาราช โรงพยาบาลบ้านตาก และสถานีอนามัยบางแห่งมาหมุนเวียนใช้ก่อน จนสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2526 เป็นต้นมา
เนื่องในวันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ซึ่งเป็นบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ปรชาชนชาวไทยจึงเรียกวันนี้ว่า “วันมหิดล” ในโอกาสนี้เป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้พระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ทหารและตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดตาก จึงได้ถือโอกาสขอพระราชทานกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลสามเงา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงพยาบาลและชาวสามเงาสืบไป