โรงพยาบาลสามเงา
Samngao Hospital
ทำประชมคมเพื่อขอมติในการปรับปรุงตึกผู้ป่วยใน 5 เม.ย. 2562